skip to Main Content

DĖL KVIETIMO TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR.1 METU GAUTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATŲ

2017 m. birželio 30 d. Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupė (toliau – Aleksoto VVG) internetinėse svetainėse www.aleksotovvg.lt ir www.kaunas.lt paskelbė kvietimą teikti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir „Aleksoto vietos plėtros 2015–2020 metų strategija“ uždavinius ir veiksmus.

Pareiškėjai buvo kviečiami teikti projektus, kurių veiklos atitiktų Aleksoto vietos plėtros 2015–2020 metų strategijos 1.1.2 veiksmą “Socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų priežiūros organizavimas ir kitų paslaugų teikimas”. Kvietimui numatytas finansavimas – 102 500 EUR.

Iki paraiškų pateikimo termino pabaigos buvo gauta 1 paraiška. Pareiškėjas VšĮ „Koučingo klubas“ pateikė projektinį pasiūlymą projektui „Aleksoto VVG gyventojų vaikų priežiūros organizavimas“. Pagrindinis siūlomo projekto tikslas – Aleksoto VVG gyventojų vaikų priežiūros organizavimas, siekiant pagerinti Aleksoto VVG teritorijos darbingų asmenų padėtį darbo rinkoje ir mažinti socialinę atskirtį.

Aleksoto VVG, remdamasi Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašu, įvertino pateiktą paraišką. VVG valdybai pritarus projektinių pasiūlymų vertintojų parengtai vertinimo ataskaitai, projektas buvo įtrauktas į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą ir pateiktas Vidaus reikalų ministerijai tolimesniam vertinimui.