skip to Main Content

Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo pakeitimo

Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos inicijuotu teisės akto Nr. 17-12512 “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1V-77 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO” ( http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1263446 pakeitimu bei Asociacijos “Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės” valdybos posėdžio nr. 8 protokolu) Asociacijos “Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės” paskelbtų projektinių kvietimų:
 
Uždavinio Didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.
1.3.2. veiksmo:  Verslui pradėti, įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas.
 
BEI
 
Uždavinio Didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje. 
1.2.2. veiksmo: Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir kita pagalba įsidarbinant.
PARAIŠKŲ PRIĖMIMO TERMINAS YRA PRATĘSIAMAS IKI 2018 01 22 DIENOS.
 
Visas organizacijas, turinčias idėjų bei galimybių, prašome teikti paraiškas pagal šias priemones.
 
Detalesnė informacija:
 
Asociacijos “Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės”
Pirmininkas Arūnas Samochinas
+370 698 58895