skip to Main Content

Siekiant inicijuoti bendruomenės veiklas, skirtas socialinei atskirčiai mažinti, skatinti užimtumą, padėti bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti naujų įgūdžių, įtraukiant juos į visuomeninę veiklą ir tarpininkaujant įdarbinant, skatinti neformalias verslumo iniciatyvas bei bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo kūrimą, 2015-08-11 buvo įsteigta Aleksoto vietos veiklos grupė, kuri vykdo projektą „ Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“.

Strategijoje iškelti tikslai:

  • pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, didinant bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius,
  • sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto Aleksoto tikslinėje teritorijoje, gerinant gyvenamąją aplinką, įskaitant infrastruktūrą,
  • mažinti gyventojų emigraciją, kuriant naujas darbo vietas.