skip to Main Content

kids g tech kaunas

„Kids Go Tech“ vaikų techninės kūrybos akademija – tai projektas, su kuriuo startavome sausio mėnesį.

Misija – suteikti vaikams galimybę per personalizuotą bei interaktyvų mokymo procesą atskleisti savo gebėjimus.

Vizija – modernus, šiuolaikinėmis mokymo metodikomis paremtas, vaikų techninės kūrybos centras.

Vertybės:

 • Atvirumas naujovėms;
 • Interaktyvumas;
 • Personalizuotas mokymas.

Kaip atrodys projektas

Šiuo metu turime paruošę vaizdo klipą iš stovyklos, kuri yra viena iš viso projekto sudedamųjų dalių (stovykla buvo įvykdyta 2019 metais)

Trumpas projekto aprašymas

Techninis kūrybos centras „Kids go Tech“ – erdvė skatinanti vaikus iki 16 m. iš įvairių šeimų ir tokių kaip socialinės atskirties bei pabėgėlių šeimų per personalizuotą ugdymą, išbandyti techninę kūrybą bei socialines veiklas, sociokultūrinius užsiėmimus, kurti asmeninius ateities projektus.

Šiandien siūlant jaunimui veiklas ypatingai svarbi integracija ir sisteminis, patrauklus turinys, kuris turi skatinti vaikus tobulėti, todėl tokio pobūdžio veiklomis siekiama pritraukti vaikus, esnačius socialinėje atskirtyje ir juos išlaikyti visą projekto laikotarpį. Nors nemažai žinių vaikai įgauna mokykloje bei popamokinės veiklos gausi pasiūla skatina rinktis, tačiau pastebima, kad tiek tėvams tiek vaikams ypatingai svarbu veiklos arti namų. Tuo tikslu papildomas veiklas Aleksoto bendruomenei siūlys techninis kūrybos centras „Kids go Tech“ veikiantis pačiame Aleksote. Vaikams iš socialinės rizikos šeimų dažnai papildoma ugdomoji veikla nepasiekiama, dėl finansinių išteklių nebuvimo, o technologijomis grįstos veiklos dažnai finansiškai brangesnės negu įprastinės veiklos.

Įgyvendintas projektas užtikrins bent du metus vaikams prieinamas nemokamas veiklas, o projekto tęstinumo metu tikimasi jau bus sukurtas mecenatų tinklas, kuris skatins ir tolimesnį vaikų tobulėjimą ir socialinę integraciją.

Planuojama, kad startuos tokios programos:

1 programa – aviamodeliavimas bei aviasimuliacija;
2 programa – autosimuliacija;
3 programa – informacinių technologijų raštingumas;
4 programa – programavimas;
5 programa – robotika;
6 programa – inovatyvių technologijų idėjų kūrimas ir įgyvendinimas;
7 programa – mados ir dizaino technologijos.

Kiekviena programa sudaryta iš pagrindinės ugdymo programos teorijos ir praktinio žinių pritaikomumo bei baigiamojo kūrybinio projekto. Kūrybinis projektas – kiekvieno vaiko arba vaikų komandos įgytų įgūdžių demonstravimas.

Kadangi vaikų užimtumas itin aktualus mokslo metų eigoje vykstančių atostogų metu bei vasaros laikotarpiu, planuojama organizuoti dienos stovyklas ir išvažiuojamąsias stovyklas vasaros atostogų metu. Stovyklos bus glaudžiai siejamos su pagrindinėmis programomis ir organizuojamos kaip sociokultūrinės veiklos, skatinančios bendradarbiavimą, integraciją į kolektyvą ir socialinių ryšių kūrimą.

Techninės kūrybos centro „Kids go Tech“ programos paremtos įvairaus tipo technologijomis, kurios yra taikomos praktiškai verslo įmonėse. Todėl kiekvienos ugdymo programos dalyviai bus motyvuojami siekti geriausių rezultatų, o geriausius rezultatus pasiekusiems bus skiriamos praktinės stažuotės verslo įmonėse. Stažuotės trukmė 1 d., jos metu įmonėje paskirtas mentorius besistažuojantiems vaikams pristatys praktiškai taikomas technologijas pagal ugdymo sritį.

Administracinė projekto informacija:

 • ES lėšomis finansuotina suma – 325 063,40 eur
 • Projekto įgyvendinimo terminai: 2021 01 – 2022.12.31
 • Projekto vykdymo vieta – Aleksoto mikrorajonas
 • Planuojamas darbuotojų skaičius – 9

Aleksoto VVG vizija

Aleksotas – atvira, aktyvi, kryptingai veikianti, puoselėjanti dvasines vertybes, pasiturinti ir aukštos kultūros bendruomenė su patrauklia ir gražia aplinka, išvystyta įvairių paslaugų sistema, plačiomis įsidarbinimo galimybėmis bei palankiomis sąlygomis verslui.

Aleksoto VVG misija

Partnerystėje su vietos valdžios, verslo ir kitais socialiniais partneriais, plėtojant vietos, regioninius ir tarptautinius bendradarbiavimo ryšius, telkti pastangas bei aktyvinti ir skatinti Aleksoto seniūnijos gyventojus ir bendruomenes, ieškant tinkamiausių sprendimų Aleksoto vietovės socialinei integracijai, ekonominei ir kultūrinei plėtrai.

Asociacijos Kauno miesto Aleksoto VVG projektų vykdytojų sėkmės istorijos

„Mūsų klientai yra mūsų draugai“, – sakė sausį duris atvėrusio „Kekso butiko“ įkūrėjai Simona Jašauskytė ir Modestas Kapustinskas. Jie atskleidė, kad apie nuosavą verslą niekada nesvajojo, tačiau viską pakeitė meilė gyvūnams. Kaip mėgėjiška gyvūnų priežiūra namuose tapo verslu?

Skaityti visą straipsnį >>

Aleksoto VVG uždaviniai:

 • rengti ir įgyvendinti Aleksoto vietos plėtros strategiją,
 • skatinti Aleksoto seniūnijos gyventojus aktyviai dalyvauti priimant ir įgyvendinant sprendimus, susijusius su Aleksoto seniūnijos plėtra,
 • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Aleksoto seniūnijos ekonominei ir socialinei gerovei kelti,
 • skatinti ir palaikyti vietines Aleksoto seniūnijos gyventojų iniciatyvas verslo, aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, taip gerinant vietines įsidarbinimo galimybes,
 • organizuoti ir teikti paramą Aleksoto bendruomenės ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti,
 • plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis vietos veiklos grupėmis, nevyriausybinėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje,
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinės valdžios institucijoms bei organizacijoms dėl bendruomenės inicijuotos Aleksoto seniūnijos plėtros programos planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo,
 • organizuoti Aleksoto seniūnijos plėtros dalyvių švietimą ir mokymą,
 • teikti informaciją socialiniams partneriams.