skip to Main Content

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją

Peržiūrėti dokumentą

Atnaujinta 2020 01 24

Informacija dėl Aleksoto VVG strategijos keitimo

Kviečiame visus Kauno miesto Aleksoto mikrorajono gyventojus teikti savo pasiūlymus dėl asociacijos „Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės“ planuojamos keisti strategijos.

Peržiūrėti dokumentą

Atnaujinta 2020 01 10

Vizija

Aleksotas – atvira, aktyvi, kryptingai veikianti, puoselėjanti dvasines vertybes, pasiturinti ir aukštos kultūros bendruomenė su patrauklia ir gražia aplinka, išvystyta įvairių paslaugų sistema, plačiomis įsidarbinimo galimybėmis bei palankiomis sąlygomis verslui.

Misija

Partnerystėje su vietos valdžios, verslo ir kitais socialiniais partneriais, plėtojant vietos, regioninius ir tarptautinius bendradarbiavimo ryšius, telkti pastangas bei aktyvinti ir skatinti Aleksoto seniūnijos gyventojus ir bendruomenes, ieškant tinkamiausių sprendimų Aleksoto vietovės socialinei integracijai, ekonominei ir kultūrinei plėtrai.

Aleksoto VVG uždaviniai:

  • rengti ir įgyvendinti Aleksoto vietos plėtros strategiją,
  • skatinti Aleksoto seniūnijos gyventojus aktyviai dalyvauti priimant ir įgyvendinant sprendimus, susijusius su Aleksoto seniūnijos plėtra,
  • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Aleksoto seniūnijos ekonominei ir socialinei gerovei kelti,
  • skatinti ir palaikyti vietines Aleksoto seniūnijos gyventojų iniciatyvas verslo, aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, taip gerinant vietines įsidarbinimo galimybes,
  • organizuoti ir teikti paramą Aleksoto bendruomenės ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti,
  • plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis vietos veiklos grupėmis, nevyriausybinėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje,
  • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinės valdžios institucijoms bei organizacijoms dėl bendruomenės inicijuotos Aleksoto seniūnijos plėtros programos planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo,
  • organizuoti Aleksoto seniūnijos plėtros dalyvių švietimą ir mokymą,
  • teikti informaciją socialiniams partneriams.